Regulamin i Polityka Prywatno?ci


REGULAMIN SERWISU UNIMACHINES


I. DEFINICJE
1. US?UGODAWCA (ADMINISTRATOR) - MASZYNERIA Spó?ka z Ograniczon? Odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Jeleniej Górze, ul. Wita Stwosza 18/13, 58-560 Jelenia Góra, NIP: PL 6112729459, REGON: 022075765, KRS: 0000451107.
2. REGULAMIN - niniejszy regulamin UNIMACHINES.
3. U?YTKOWNIK - us?ugobiorca, którym jest: pe?noletnia osoba fizyczna prowadz?c? dzia?alno?? gospodarcz?, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która wyrazi?a zgod? na tre?? REGULAMINU, b?d?ca jednocze?nie przedsi?biorc? w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
4. KONTO - zbiór zasobów U?YTKOWNIKA w systemie teleinformatycznym US?UGODAWCY, oznaczony adresem e-mail oraz has?em U?YTKOWNIKA.
5. UNIMACHINES - internetowy serwis og?oszeniowy US?UGODAWCY prowadzony pod adresami: www.zwqnlui.tw, unimachines.at, unimachines.be, unimachines.ch, unimachines.cn, unimachines.co, unimachines.co.uk, unimachines.com, unimachines.com.pl, unimachines.cz, unimachines.de, unimachines.dk, unimachines.es, unimachines.eu, unimachines.fr, unimachines.in, unimachines.info, unimachines.it, unimachines.lt, unimachines.lv, unimachines.net, unimachines.nl, unimachines.org, UniMachines, unimachines.pt, unimachines.se, unimachines.tw, unimachines.ae, unimachines.bg, unimachines.by, unimachines.co.nz, unimachines.co.za, unimachines.com.ar, unimachines.com.br, unimachines.com.ua, unimachines.ee, unimachines.gr, unimachines.hu, unimachines.jp, unimachines.kr, unimachines.kz, unimachines.mx, unimachines.pe, unimachines.ph, unimachines.pk, unimachines.ro, unimachines.rs, unimachines.ru, unimachines.sg, unimachines.si, unimachines.sk, unimachines.vn oraz subdomen: cu.unimachines.com, a tak?e innymi, b?d?cymi w?asno?ci? US?UGODAWCY.
6. US?UGA - us?uga elektroniczna ?wiadczona przez US?UGODAWC? na rzecz U?YTKOWNIKóW, przy u?yciu UNIMACHINES
7. PRODUKT - rzecz ruchoma, której sprzeda? og?oszono w UNIMACHINES.
8. SPRZEDAJ?CY - U?YTKOWNIK zamieszczaj?cy w UNIMACHINES og?oszenie o sprzeda?y PRODUKTU (wymagane jest aktywne KONTO).
9. KUPUJ?CY - U?YTKOWNIK kupuj?cy od SPRZEDAJ?CEGO PRODUKT (KONTO nie jest wymagane).
10. UMOWA SPRZEDA?Y - umowa sprzeda?y PRODUKTU zawarta mi?dzy KUPUJ?CYM, a SPRZEDAJ?CYM.
11. PUNKTY - punkty rozliczeniowe, które mo?e kupi? U?YTKOWNIK z aktywnym KONTEM.
12. WYRó?NIENIE OG?OSZENIA - wyeksponowanie og?oszenia, rozliczane PUNKTAMI.
13. NEWSLETTER - us?uga pozwalaj?ca na otrzymywanie na podany przez U?YTKOWNIKA adres e-mail bezp?atnych informacji pochodz?cych od US?UGODAWCY.
14. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdzia?u 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

II. POSTANOWIENIA OGóLNE
1. UNIMACHINES dzia?a na zasadach okre?lonych w REGULAMINIE.
2. Przed skorzystaniem z UNIMACHINES, U?YTKOWNICY zobowi?zani s? zapozna? si? z tre?ci? REGULAMINU i zaakceptowa? jego warunki.
3. Oferta UNIMACHINES skierowana jest wy??cznie do przedsi?biorców i instytucji.
4. Wiadomo?ci kierowane bezpo?rednio do UNIMACHINES nale?y wysy?a? w j?zyku polskim lub angielskim, w których nast?puje równie? odpowied?.
5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy PRODUKTóW, firm i ich loga u?yte w UNIMACHINES nale?? do ich w?a?cicieli i s? u?ywane w celach identyfikacyjnych. Mog? by? one zastrze?onymi znakami towarowymi. Wszystkie materia?y, opisy i zdj?cia prezentowane w UNIMACHINES u?yte s? w celach informacyjnych.
6. Jeden U?YTKOWNIK mo?e za?o?y? jedno KONTO.
7. Za?o?enie KONTA oznacza, ?e U?YTKOWNIK wyra?a zgod? na: przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustaw? z dnia 18 lipca 2002r. o ?wiadczeniu Us?ug Drog? Elektroniczn?, z pó?niejszym zmianami.
8. UNIMACHINES nie kontroluje wiarygodno?ci tre?ci umieszczanych przez U?YTKOWNIKóW. US?UGODAWCA nie jest odpowiedzialny za te tre?ci oraz za skorzystanie z nich.

III. RODZAJ I ZAKRES ?WIADCZONYCH US?UG
1. US?UGI darmowe:
1.1. przegl?danie og?oszeń,
1.2. zak?adanie i prowadzenie KONTA,
1.3. dodawanie og?oszeń,
1.4. korzystanie ze strony u?ytkownika oznaczonej skrócon? nazw? (nazwa skrócona powinna wynika? z nazwy firmy lub nazwiska U?YTKOWNIKA),
1.5. bezp?atne otrzymywanie informacji w formie NEWSLETTERA,
1.6. t?umaczenie og?oszeń na j?zyki obs?ugiwane przez UNIMACHINES,
1.7. wybieranie systemu miar i waluty ogl?danych og?oszeń.
2. US?UGI p?atne:
2.1. WYRó?NIANIE OG?OSZE?,
2.2. zamieszczanie reklam banerowych.
3. US?UGODAWCA ma prawo zamieszczania w UNIMACHINES reklam, które mog? ??czy? si? z tre?ci? og?oszeń darmowych i wyró?nionych.

IV. WARUNKI ?WIADCZENIA I ZAWIERANIA UMóW O ?WIADCZENIE US?UG ELEKTRONICZNYCH
1. Warunki oraz zasady p?atno?ci zosta?y opisane w Rozdziale VI ust. 11 REGULAMINU.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o ?wiadczenie US?UGI polegaj?cej na prowadzeniu KONTA, dodawanie oraz WYRó?NIANIE OG?OSZE? - zawierana jest na czas nieoznaczony,
2.2. umowa o ?wiadczenie US?UGI NEWSLETTERA zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Umowa dotycz?ca US?UG p?atnych zostanie potwierdzona faktur? VAT, dostarczon? w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesy?ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost?pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U z 2010 r. nr 249, poz. 1661). Stwierdza si?, i? akceptacja niniejszego REGULAMINU równoznaczna jest tak?e ze zgod? U?YTKOWNIKA na przesy?anie faktur w formie elektronicznej.
4. Wymagania techniczne niezb?dne do wspó?pracy z systemem teleinformatycznym US?UGODAWCY:
4.1. komputer z dost?pem do Internetu,
4.2. dost?p do poczty elektronicznej,
4.3. przegl?darka internetowa,
4.4. w??czenie w przegl?darce internetowej Cookies oraz Javascript.

V. WARUNKI ROZWI?ZANIA UMóW O ?WIADCZENIE US?UG ELEKTONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o ?wiadczenie US?UG.
1.1. Wypowiedzeniu mo?e ulec umowa o ?wiadczenie US?UG o charakterze ci?g?ym bezterminowym (np. prowadzenie KONTA, us?uga NEWSLETTERA itd.).
2. U?YTKOWNIK mo?e wypowiedzie? umow? ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn klikaj?c w panelu swojego KONTA opcj? "usuń konto".
2.1. US?UGODAWCA mo?e zablokowa? KONTO, a nawet rozwi?za? bez wypowiedzenia umow? o ?wiadczenie US?UG o charakterze ci?g?ym i bezterminowym, w przypadku, gdy U?YTKOWNIK:
2.1.1. narusza REGULAMIN,
2.1.2. dostarcza tre?ci o charakterze bezprawnym,
2.1.3. dopuszcza si? dzia?ań, mog?cych utrudnia? lub destabilizowa? dzia?anie UNIMACHINES,
2.1.4. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególno?ci ich prawa autorskie i dobra osobiste.
2.2. Na wniosek U?YTKOWNIKA, KONTO mo?e zosta? bezpowrotnie zablokowane (w celu zachowania historii dzia?ań, ?adne KONTA nie s? usuwane z systemu). Blokada uniemo?liwia wykonywanie jakichkolwiek dzia?ań w systemie w przysz?o?ci.
2.3. US?UGODAWCA uprawniony jest równie? do rozwi?zania za wypowiedzeniem umowy o ?wiadczenie US?UG o charakterze ci?g?ym i bezterminowym (np. prowadzenie KONTA), bez podania przyczyny. Umowa w takim wypadku wygasa po up?ywie 7 dni od dnia z?o?enia o?wiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). Koszt niewykorzystanych punktów zwracany jest w PLN.
2.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego, ze skutkiem na przysz?o??.
2.5. W przypadku wypowiedzenia umowy o ?wiadczenie US?UG przez U?YTKOWNIKA, p?atno?ci uiszczone US?UGODAWCY nie podlegaj? zwrotowi.
3. US?UGODAWCA i U?YTKOWNIK mog? rozwi?za? umow? o ?wiadczenie US?UG w ka?dym czasie, w drodze porozumienia stron.

VI. OG?OSZENIA I P?ATNO?CI
1. U?YTKOWNIK dodaje og?oszenie dotycz?ce sprzeda?y na okres 30 dni.
2. Niedozwolone jest dodanie wielu og?oszeń tego samego PRODUKTU.
3. Og?oszenie nale?y umie?ci? w kategorii, do której oferowany przedmiot najlepiej pasuje.
4. US?UGODAWCA mo?e przenie?? og?oszenie do innej kategorii / podkategorii.
5. US?UGODAWCA zastrzega sobie prawo, po poinformowaniu U?YTKOWNIKA, do usuni?cia og?oszenia, gdy nie spe?ni ono wymogów lub narusza REGULAMIN.
6. Og?oszenia s? sortowane standardowo, od najnowszych do najstarszych.
7. Po 30 dniach og?oszenie przechodzi do "nieaktywnych".
8. Og?oszenia nieaktywne wy?wietlaj? si? w listingu jako archiwalne: bez danych kontaktowych.
9. Dost?p do archiwum mo?e by? p?atny, dane osobowe zostan? wówczas udost?pnione.
10. Usuni?te og?oszenie znika z listingu, ale zostaje w bazie danych UNIMACHINES.
11. Og?oszenie jest automatycznie emitowane we wszystkich obs?ugiwanych domenach.
12. P?atno?ci za PUNKTY
12.1. PUNKTY mo?na kupi? w pakietach. Ka?dy pakiet ma okre?lon? liczb? PUNKTóW i cen? w PLN. Dodatkowo mo?e by? podana przybli?ona warto?? przeliczeniowa w walucie U?YTKOWNIKA. P?atno?? za pakiety PUNKTóW mo?liwa jest wy??cznie w PLN (Polskich z?otych), za po?rednictwem PayPal.pl. Faktury b?d? przesy?ane e-mailem po zaksi?gowaniu p?atno?ci.
12.2. Za zakupione PUNKTY mo?liwe jest WYRó?NIENIE OG?OSZE? na okres 30 dni. WYRó?NIONE OG?OSZENIA prezentowane s? w listingu przed og?oszeniami darmowymi. Sortowanie: najpierw wy?wietlane s? og?oszenia U?YTKOWNIKóW z państwa, którego lokalizacja odpowiada domenie, a nast?pnie z innych państw.
12.3. Zakupione punkty s? wa?ne przez 12 miesi?cy. Dokupienie punktów przed?u?a ich wa?no?? na kolejne 12 miesi?cy.
13. U?YTKOWNIK uprawniony jest do modyfikowania lub usuwania z listingu w?asnych og?oszeń, bez podania przyczyny.

VII. OBOWI?ZKI U?YTKOWNIKA
1. U?YTKOWNIK zobowi?zany jest do:
1.1. wspó?pracy z US?UGODAWC? przy wykonywaniu US?UG,
1.2. udzielania US?UGODAWCY informacji, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udost?pniania informacji potrzebnych do nale?ytego wykonania US?UG,
1.3. dzia?ania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, szanuj?c dobra osobiste oraz prawa w?asno?ci intelektualnej osób trzecich,
1.4. niedostarczania tre?ci o charakterze bezprawnym.
2. U?YTKOWNIK zamieszczaj?cy w UNIMACHINES og?oszenie sprzeda?y o?wiadcza, i? przys?uguj? mu prawa do oferowania PRODUKTóW na sprzeda?, których dotyczy og?oszenie. Konsekwencje dzia?ań, w szczególno?ci brak stosownych praw lub uprawnień, obci??aj? wy??cznie U?YTKOWNIKA dopuszczaj?cego si? niezgodnych z prawem dzia?ań. U?YTKOWNIK korzysta z UNIMACHINES na w?asne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie dzia?ania podejmowane w zwi?zku z korzystaniem z UNIMACHINES.
3. U?YTKOWNIK odpowiedzialny jest za zgodno?? tre?ci og?oszenia ze stanem faktycznym.

VIII. WARUNKI ZAWIERANIA UMóW SPRZEDA?Y
1. Stronami UMOWY SPRZEDA?Y s? SPRZEDAJ?CY i KUPUJ?CY.
2. Og?oszenia dotycz?ce PRODUKTóW w UNIMACHINES, w szczególno?ci ich opisy, parametry techniczne i u?ytkowe oraz ceny, stanowi? zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. UNIMACHINES, nie po?redniczy w UMOWIE SPRZEDA?Y i nie jest stron? post?powania reklamacyjnego.
4. Pe?n? odpowiedzialno?? za przeprowadzenie transakcji, ponosz? U?YTKOWNICY zaanga?owani w dan? umow?.

IX. W?ASNO?? INTELEKTUALNA
1. U?YTKOWNIK z chwil? zaakceptowania REGULAMINU uznaje, ?e ca?o?? praw autorskich i wszystkie znaki towarowe zwi?zane z UNIMACHINES oraz KONTA U?YTKOWNIKóW, z wy??czeniem PRODUKTóW, nale?? do US?UGODAWCY i podlegaj? prawnej ochronie, w szczególno?ci przez ustaw? z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z pó?niejszymi zmianami).
2. Zabronione jest korzystanie z tych praw w?asno?ci intelektualnej b?d? z us?ug UNIMACHINES do celów innych ni? okre?lone REGULAMINEM. U?YTKOWNIK ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za szkod? wyrz?dzon? US?UGODAWCY, b?d?c? nast?pstwem u?ycia firmy lub znaków towarowych UNIMACHINES, bez jego zgody. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie tre?ci UNIMACHINES, w tym za pomoc? robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych, bez zgody US?UGODAWCY, jest zabronione.
3. U?YTKOWNIK, umieszczaj?c na KONCIE dane lub inne tre?ci, wyra?a zgod? na wgl?d w te informacje przez US?UGODAWC?, jak równie? upowa?nia US?UGODAWC? do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami REGULAMINU. Umieszczenie w UNIMACHINES tre?ci, b?d?cych utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wi??e si? z udzieleniem US?UGODAWCY przez U?YTKOWNIKA nieodp?atnej LICENCJI na korzystanie oraz rozporz?dzanie utworem. LICENCJA nie doznaje ?adnego ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, w zwi?zku z tym nie wygasa w przypadku rezygnacji U?YTKOWNIKA z korzystania z us?ug UNIMACHINES lub usuni?cia KONTA. LICENCJA obejmuje prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przek?adu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udost?pnionych dobrowolnie przez U?YTKOWNIKA na nast?puj?cych polach eksploatacji: publiczne wystawianie, wy?wietlenie, odtwarzanie oraz nadawanie utworu, w sposób umo?liwiaj?cy dost?p do niego przez nieograniczony kr?g u?ytkowników, w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególno?ci US?UGODAWCA ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich stronach UNIMACHINES i prezentowania tych utworów innym U?YTKOWNIKOM.

X. ODPOWIEDZIALNO?? ORAZ OBOWI?ZKI US?UGODAWCY
1. US?UGODAWCA zastrzega sobie prawo do okresowego wy??czania UNIMACHINES w celach konserwacyjnych, po wcze?niejszym poinformowaniu U?YTKOWNIKóW posiadaj?cych KONTO, za po?rednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatu na stronie UNIMACHINES.
2. Odpowiedzialno?? US?UGODAWCY ograniczona jest do szkód wyrz?dzonych wy??cznie z winy umy?lnej.
3. Odpowiedzialno?? US?UGODAWCY ograniczona jest do normalnych nast?pstw, przewidywalnych w chwili zwarcia umowy pomi?dzy U?YTKOWNIKIEM a US?UGODAWC?. US?UGODAWCA nie ponosi odpowiedzialno?ci za straty, które poniós? U?YTKOWNIK, jak równie? z tytu?u utraconych korzy?ci.
4. US?UGODAWCA nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne dzia?ania U?YTKOWNIKA korzystaj?cego z US?UG.
5. W przypadku ?amania warunków REGULAMINU przez U?YTKOWNIKóW, US?UGODAWCA zastrzega sobie prawo blokowania ich KONT.
6. US?UGODAWCA nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody poniesione przez U?YTKOWNIKA, spowodowane zagro?eniami wyst?puj?cymi w sieci Internet, w szczególno?ci w?amaniami do systemu U?YTKOWNIKA, przej?ciami hase? przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu U?YTKOWNIKA wirusami.

XI. POST?POWANIE REKLAMACYJNE ZWI?ZANE Z US?UGAMI
1. Reklamacje zwi?zane ze ?wiadczeniem US?UG mo?na sk?ada? za pomoc? formularza kontaktowego, dost?pnego pod adresem: http://www.zwqnlui.tw/kontakt/go (in English: http://unimachines.com/contact/go).
2. Rozpatrzenie reklamacji przez US?UGODAWC? nast?puje w terminie do 14 dni.
3. Odpowied? US?UGODAWCY w sprawie reklamacji jest wysy?ana na adres e-mail U?YTKOWNIKA, podany w zg?oszeniu reklamacyjnym.

XII. POSTANOWIENIA KO?COWE
1. Umowy zawierane przez US?UGODAWC? w ramach dzia?alno?ci UNIMACHINES zawierane s? w j?zyku polskim, zgodnie z prawem obowi?zuj?cym na terytorium Polski.
2. US?UGODAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w REGULAMINIE. Zmiany dokonane w REGULAMINIE wi??? U?YTKOWNIKA, pod warunkiem, ?e zosta? on prawid?owo poinformowany o zmianach i nie wypowiedzia? umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia o zmianach.
3. REGULAMIN nie ma na celu naruszenia praw U?YTKOWNIKA. W przypadku niezgodno?ci jakiejkolwiek cz??ci REGULAMINU z prawem, US?UGODAWCA zastosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu REGULAMINU.
4. Spory zwi?zane z realizowaniem umów o ?wiadczenie US?UG, b?d? rozstrzygane w pierwszej kolejno?ci na drodze negocjacji, z intencj? polubownego zakończenia sporu. Je?li jednak nie by?oby to mo?liwe, lub te? by?oby niesatysfakcjonuj?ce dla którejkolwiek ze stron, spory b?d? rozstrzygane przez s?d w?a?ciwy, ze wzgl?du na siedzib? US?UGODAWCY (tj. S?d w Polsce, w Jeleniej Górze).


POLITYKA PRYWATNO?CI


I. POSTANOWIENIA OGóLNE
1. Wyrazy pisane drukowanymi literami nale?y rozumie? zgodnie z ich definicj? podan? w REGULAMINIE.
2. ADMINISTRATOREM danych osobowych gromadzonych poprzez UNIMACHINES jest US?UGODAWCA.
3. Dane osobowe U?YTKOWNIKA s? przetwarzane zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustaw? o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. ADMINISTRATOR zarejestrowa? zbiór danych udost?pnianych przez U?YTKOWNIKA, w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. ADMINISTRATOR zbiera dane osobowe w celu:
1.1. nawi?zania, kszta?towania tre?ci, zmian, wykonania lub rozwi?zania stosunku umownego dotycz?cego US?UG,
1.2. udokumentowania stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1, w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń z nimi zwi?zanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowo?ci z dnia 29 wrze?nia 1994 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.),
1.3. korzystania z us?ugi NEWSLETTERA. W ramach niniejszej US?UGI, za po?rednictwem poczty elektronicznej, na podany przez U?YTKOWNIKA adres e-mail wysy?ana jest przez UNIMACHINES (okresowo i bezterminowo) informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Informacje przesy?ane za po?rednictwem us?ugi NEWSLETTER dotyczy? mog? zarówno tre?ci pochodz?cych od US?UGODAWCY, jak i podmiotów z nim wspó?pracuj?cych (w tym tre?ci reklamowych). Adres e-mail U?YTKOWNIKA jest niezb?dny do wys?ania NEWSLETTERA,
1.4. marketingowym i statystycznym.
2. Przetwarzaniu podlegaj? dane osobowe, które U?YTKOWNICY podaj? podczas zak?adania KONTA. Dane te (oprócz adresu e-mail i adresu IP) uwidocznione s? przy dodawanych og?oszeniach oraz na utworzonej stronie u?ytkownika:
2.1. imi? i nazwisko, nazwa firmy,
2.2. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
2.3. adres e-mail,
2.4. adres IP,
2.5. numer NIP,
2.6. numer telefonu.
3. Przetwarzaniu podlegaj? dane osobowe oraz wiadomo?ci, które U?YTKOWNICY przesy?aj? podczas korzystania z formularza kontaktowego.
4. ADMINISTRATOR mo?e przetwarza? nast?puj?ce dane, charakteryzuj?ce sposób korzystania z US?UG:
4.1. oznaczenia identyfikuj?ce zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta? U?YTKOWNIK,
4.2. informacje o rozpocz?ciu, zakończeniu oraz zakresie ka?dorazowego korzystania przez U?YTKOWNIKA z US?UG,
4.3. informacje przechowywane w urz?dzeniu U?YTKOWNIKA.

III. PLIKI "COOKIES"
1. UNIMACHINES zapisuje w urz?dzeniu U?YTKOWNIKA pliki "cookies". Brak zmiany ustawień w przegl?darce U?YTKOWNIKA jest równoznaczny z wyra?eniem zgody na ich u?ycie.
2. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawid?owego ?wiadczenia US?UG oraz do celów statystycznych. Do prowadzenia statystyk US?UGODAWCA mo?e korzysta? tak?e z Google Analitics, który gromadzi anonimowe dane na serwerach Google (administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA).
3. Zawarto?? plików "cookies" nie pozwala na identyfikacj? U?YTKOWNIKA.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie z UNIMACHINES oraz zawieranie umów o ?wiadczenie US?UG, z czym wi??e si? konieczno?? podania danych osobowych, jest ca?kowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotycz?, samodzielnie decyduje czy chce rozpocz?? korzystanie z US?UG.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
2.1. osoba, której dane dotycz?, wyrazi na to zgod?, chyba ?e chodzi o usuni?cie jej danych,
2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotycz?, jest jej stron? lub gdy jest to niezb?dne do podj?cia dzia?ań przed zawarciem umowy.

V. PRAWO KONTROLI, DOST?PU DO TRE?CI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
U?YTKOWNIKOWI przys?uguje prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych, prawo do uzupe?nienia, uaktualnienia, sprostowania oraz kontroli ich przetwarzania, czasowego lub sta?ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni?cia, w przypadku gdy s? one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta?y zebrane z naruszeniem ustawy albo s? ju? zb?dne do realizacji celu, dla którego zosta?y zebrane. W tym celu U?YTKOWNIK mo?e przes?a? wiadomo?? za pomoc? formularza dost?pnego pod adresem: http://www.zwqnlui.tw/kontakt/go (in English: http://unimachines.com/contact/go).

VI. POSTANOWIENIA KO?COWE
1. ADMINISTRATOR stosuje ?rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj?ce ochron? przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do kategorii danych obj?tych ochron?.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz? Polityk? prywatno?ci stosuje si? odpowiednio postanowienia REGULAMINU oraz inne w?a?ciwe przepisy prawa polskiego.

双色球走势图2超长版 瓮安县| 云梦县| 洪雅县| 门头沟区| 石家庄市| 汉中市| 岗巴县| 济源市| 安图县| 刚察县| 黑山县| 华阴市| 壶关县| 永福县| 正镶白旗| 新郑市| 永顺县| 吴川市| 大兴区| 南昌县| 含山县| 新蔡县| 和林格尔县| 鲁山县| 延庆县| 松江区| 伊春市| 丽江市| 城口县| 乌海市| 竹山县| 广宁县| 濮阳市| 石棉县| 绩溪县| 北安市| 瑞安市| 石林| 宜章县| 扎赉特旗| 泰安市|