Kategorie
Skup maszyn
Nowa Stal to dwumiesi?cznik po?wi?cony polskiej bran?y stali nierdzewnych i aluminium. Nowa Stal to jedyne wydawnictwo, które szeroko, dok?adnie i profesjonalnie opisuje polsk? bran?? hutnicz?. Dostarcza informacji o produkcji, przetwórstwie i dystrybucji stali czarnych, stali nierdzewnych oraz aluminium.
Oberon - Forum Narz?dziowe
Przegl?d Mechaniczny - Miesi?cznik Naukowo-Techniczny.
Piata Industriala. Magazin de informatie industriala si oportunitati de afaceri!
Robotyka.com - automatyczny wybór. Roboty przemys?owe, robotyka, robotyzacja, roboty, mechatronika i sztuczna inteligencja.
Prasa rewolwerowa LVD
Place on Your banner. To add Your banner, please contact us.
Mechanik, Miesi?cznik Naukowo-Techniczny
?wiat Obrabiarek i Narz?dzi - Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne.

Prasy hydrauliczne

Filtruj
Rok produkcji : 1980
Maksymalna si?a nacisku : 160 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 2000 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 700 mm
Dokumentacja techniczna
899000 PLN
Polska
Dolno?l?skie
Rok produkcji : 2001
Maksymalna si?a nacisku : 13.5 t
Maksymalny skok t?oczyska : 200 mm
D?ugo?? dolnego sto?u : 540 mm
Szeroko?? dolnego sto?u : 430 mm
19990 PLN
Polska
Dolno?l?skie
Rok produkcji : 2007
Maksymalna si?a nacisku : 400 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 1500 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 1300 mm
Sterowanie CNC
650000 PLN
Polska
Dolno?l?skie
Rok produkcji : 2001
Maksymalna si?a nacisku : 13.4 t
Maksymalny skok t?oczyska : 200 mm
D?ugo?? dolnego sto?u : 540 mm
Szeroko?? dolnego sto?u : 430 mm
19990 PLN
Polska
Dolno?l?skie
Rok produkcji : 1982
Maksymalna si?a nacisku : 100 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 1000 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 800 mm
Odleg?o?? mi?dzy ?cianami korpusu : 1100 mm
28000 PLN
Polska
Dolno?l?skie
Rok produkcji : 2008
Wysi?g (odleg?o?? od korpusu do osi t?oczyska) : 140 mm
D?ugo?? dolnego sto?u : 500 mm
Szeroko?? dolnego sto?u : 280 mm
D?ugo?? górnego sto?u : 380 mm
14900 PLN
Polska
Dolno?l?skie
Rok produkcji : 1988
Maksymalna si?a nacisku : 50 t
D?ugo?? dolnego sto?u : 600 mm
Szeroko?? dolnego sto?u : 300 mm
Zapotrzebowanie na moc : 11.5 kW
18000 PLN
Polska
Dolno?l?skie
Rok produkcji : 1977
Maksymalna si?a nacisku : 60 t
Maksymalny skok wyrzutnika : 40 mm
Zapotrzebowanie na moc : 11 kW
Waga maszyny : 10.5 t
18999 PLN
Polska
Dolno?l?skie
Rok produkcji : 1983
Maksymalna si?a nacisku : 10 t
Maksymalny skok t?oczyska : 400 mm
Polska
Rok produkcji : 1990
60000 PLN
Polska
Rok produkcji : 1993
Maksymalna si?a nacisku : 250 t
Waga maszyny : 11 t
38051 PLN
Ukraina
Житомирська область
Rok produkcji : 1992
Maksymalna si?a nacisku : 51 t
Zapotrzebowanie na moc : 30 kW
Wysoko?? maszyny : 5700 mm
D?ugo?? maszyny : 2050 mm
Czechy
Rok produkcji : 1997
Maksymalna si?a nacisku : 160 t
Maksymalny skok t?oczyska : 160 mm
Zapotrzebowanie na moc : 11 kW
Wysoko?? maszyny : 3350 mm
Czechy
Jihomoravsky kraj
Rok produkcji : 1997
Maksymalna si?a nacisku : 250 t
Maksymalny skok t?oczyska : 45 mm
Zapotrzebowanie na moc : 18.5 kW
Wysoko?? maszyny : 2250 mm
Czechy
Jihomoravsky kraj
Rok produkcji : 1984
Maksymalna si?a nacisku : 400 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 990 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 990 mm
Maksymalny skok t?oczyska : 600 mm
Bu?garia
София
Rok produkcji : 1959
Maksymalna si?a nacisku : 10 t
D?ugo?? dolnego sto?u : 450 mm
Szeroko?? dolnego sto?u : 400 mm
Szybko?? t?oczyska (nacisk) : 80 mm/s
Czechy
Jihomoravsky kraj
Rok produkcji : 1997
Maksymalny skok t?oczyska : 160 mm
Waga maszyny : 0.36 t
Czechy
Jihomoravsky kraj
Rok produkcji : 2019
Maksymalna si?a nacisku : 20 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 1100 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 750 mm
Maksymalna odleg?o?? mi?dzy sto?ami : 950 mm
W?ochy
Bergamo
Rok produkcji : 1985
Maksymalna si?a nacisku : 250 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 1300 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 800 mm
Maksymalna odleg?o?? mi?dzy sto?ami : 800 mm
Holandia
Overijssel
Rok produkcji : 1985
Maksymalna si?a nacisku : 100 t
Wysi?g (odleg?o?? od korpusu do osi t?oczyska) : 500 mm
Maksymalny skok t?oczyska : 500 mm
D?ugo?? dolnego sto?u : 1250 mm
Holandia
Overijssel
Rok produkcji : 1985
Maksymalna si?a nacisku : 250 t
Wysi?g (odleg?o?? od korpusu do osi t?oczyska) : 360 mm
Maksymalny skok t?oczyska : 500 mm
D?ugo?? dolnego sto?u : 900 mm
Holandia
Overijssel
Rok produkcji : 1962
Maksymalna si?a nacisku : 145.2 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 1000 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 1000 mm
Maksymalna odleg?o?? mi?dzy sto?ami : 1100 mm
Holandia
Overijssel
Rok produkcji : 1985
Maksymalna si?a nacisku : 100 t
Wysi?g (odleg?o?? od korpusu do osi t?oczyska) : 360 mm
Maksymalny skok t?oczyska : 500 mm
D?ugo?? dolnego sto?u : 750 mm
Holandia
Overijssel
Rok produkcji : 1978
Maksymalna si?a nacisku : 250 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 1250 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 1000 mm
Maksymalna odleg?o?? mi?dzy sto?ami : 1100 mm
Holandia
Overijssel
Rok produkcji : 1985
Maksymalna si?a nacisku : 250 t
Wysi?g (odleg?o?? od korpusu do osi t?oczyska) : 360 mm
Maksymalny skok t?oczyska : 500 mm
D?ugo?? dolnego sto?u : 900 mm
Holandia
Overijssel
Rok produkcji : 1982
Maksymalna si?a nacisku : 30 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 980 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 855 mm
Minimalna odleg?o?? mi?dzy sto?ami : 320 mm
Czechy
Jihomoravsky kraj
Rok produkcji : 2014
Maksymalna si?a nacisku : 105 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 3500 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 1300 mm
Zapotrzebowanie na moc : 3 kW
Czechy
Jihomoravsky kraj
Rok produkcji : 1978
Maksymalna si?a nacisku : 458.9 t
Maksymalny skok t?oczyska : 380 mm
Zapotrzebowanie na moc : 62 kW
Waga maszyny : 140000 t
Czechy
Jihomoravsky kraj
Rok produkcji : 1991
Maksymalna si?a nacisku : 815.8 t
D?ugo?? sto?u roboczego : 1870 mm
Szeroko?? sto?u roboczego : 1300 mm
Zapotrzebowanie na moc : 62 kW
Czechy
Jihomoravsky kraj

Prasy hydrauliczne - najwa?niejsze informacje

Prasy hydrauliczne - zasada dzia?ania

Prasy hydrauliczne to maszyny, w których czynnikiem roboczym jest olej pompowany pod zadanym ci?nieniem przez pomp? hydrauliczn?. Zasada dzia?ania pras hydraulicznych polega na przekszta?ceniu energii ci?nienia oleju na prac? - ruch posuwisto-zwrotny t?oczyska. Si?? nacisku P wywieran? przez t?oczysko obliczy? mo?na ze wzoru: P=(πD????²/4)p Gdzie: D[cm] to ?rednica t?oka, na który oddzia?uje ci?nienie oleju, p[MPa] (kG/cm????²) to ci?nienie oleju w uk?adzie hydraulicznym, które oddzia?uje na t?ok. Prasy hydrauliczne u?ywane s? g?ównie do t?oczenia i prasowania metali oraz do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy.Prasy hydrauliczne - podzia? i budowa

Prasy hydrauliczne g?ównie dzielimy ze wzgl?du na budow? ich korpusu na prasy wysi?gowe i prasy bramowe. Korpus prasy wysi?gowej ma kszta?t litery C (zdj?cie nr 1), dzi?ki czemu operator maszyny ma dost?p z kilku stron do obrabianego elementu. Konstrukcja taka u?atwia tak?e wszelkie prace z d?ugimi elementami. Wysi?g, czyli odleg?o?? osi t?oczyska od korpusu stanowi rami? si?y i powoduje rozginanie si? korpusu. Czyli im wi?kszy wysi?g tym wi?ksza b?dzie si?a rozginaj?ca. Aby zapobiega? temu zjawisku korpus prasy wysi?gowej jest du?o grubszy i ci??szy ni? prasy bramowej. Przyk?adowo prasa bramowa PHM o sile nacisku 100 ton wa?y 3 tony, a prasa wysi?gowa PYE o tej samej sile nacisku wa?y ju? ponad 5 ton. Korpus prasy bramowej przypomina kszta?t litery O lub H (zdj?cie nr 2). Zbudowany jest najcz??ciej z po??czonych ze sob? dwóch blach stalowych z wyci?tym oknem na przestrzeń robocz?. Górny (ruchomy) stó? prowadzony jest najcz??ciej po czterech prowadnicach co zapewnia wymagan? dok?adno?? podczas pracy z formami i wykrojnikami. Inn? odmian? pras bramowych jest konstrukcja kolumnowa - jest jeszcze prostsza i równie dobra. Prasa taka sk?ada si? ze sto?u dolnego, górnego wzmocnienia oraz ze sto?u ruchomego poruszaj?cego si? po czterech kolumnach, które maj? podwójne przeznaczenie. Pierwsze to spi?cie ca?ej konstrukcji, a drugie to funkcja prowadnic sto?u. Konstrukcja bramowa jest prosta, silna i zapewnia du?? precyzj? podczas pracy. Dzi?ki swojej budowie prasy bramowe lepiej si? nadaj? do pracy z formami i wykrojnikami ni? prasy wysi?gowe.


Prasa wysi?gowa (WMW PYE 100)
Zdj?cie nr 1. Prasa hydrauliczna wysi?gowa (WMW PYE 100)


Prasa bramowa (Ponar ?ywiec PHM 160)
Zdj?cie nr 2. Prasa hydrauliczna bramowa (Ponar ?ywiec PHM 160)


Prasy hydrauliczne - g?ówne parametry techniczne

Maksymalna si?a nacisku - to g?ówny parametr prasy hydraulicznej. Determinuje on zazwyczaj tak?e gabaryty korpusu maszyny, wielko?? sto?u i inne parametry maszyny. Producenci buduj?c maszyny tworz? pewien "typoszereg wielko?ci" i aby spe?ni? oczekiwania klientów wraz ze wzrostem si?y pras, zwi?kszaj? wymiary sto?u, skoku t?oczyska itd. Wiadomo ?e im wi?ksza forma czy wykrojnik, tym wi?kszy stó? jest potrzebny no i oczywi?cie wi?ksza si?a prasy. Parametr ten najcz??ciej wyra?ony jest w tonach, cho? niektórzy producenci podaj? go w kN. Drugim wa?nym parametrem jest wielko?? sto?u - to jego wielko?? zdecyduje o tym jak du?? form? czy wykrojnik umie?cimy na prasie, a w rezultacie jak du?e detale b?dziemy mogli produkowa?. Kolejny parametr to skok t?oczyska - decyduje on o tym jak du?e przet?oczenie lub gi?cie b?dziemy mogli wykona?. Nast?pny parametr to maksymalna odleg?o?? mi?dzy sto?ami - decyduje on o tym jak wysok? form? lub wykrojnik b?dzie mo?na zainstalowa? lub jak du?y element mo?e by? gi?ty lub prostowany. Inne wa?ne parametry to pr?dko?ci pracy t?oczyska w gór? i w dó?. Od nich b?dzie zale?a?a wydajno?? naszej produkcji. Dla prasy wysi?gowej istotnym parametrem b?dzie wysi?g, czyli odleg?o?? mierzona od ?cian korpusu do osi t?oczyska.


Prasy hydrauliczne - zalety i wady

Zalety pras hydraulicznych:
1. P?ynna regulacja pr?dko?ci t?oczyska 2. P?ynna regulacja si?y nacisku 3. P?ynna regulacja wielko?ci skoku t?oczyska 4. P?ynna regulacja po?o?enia t?oczyska 5.Sta?a si?a nacisku w zadanym czasie 6. Sta?a si?a nacisku niezale?nie od po?o?enia t?oczyska.
Wady pras hydraulicznych:
1. Ma?a odporno?? powierzchni t?oczyska na uszkodzenia mechaniczne 2. Konieczno?? wspó?osiowego obci??enia t?oczyska 3. Stosunkowo wolna praca w porównaniu z prasami mechanicznymi (w zale?no?ci od zastosowania mo?e by? to wada, jednak w niektórych przypadkach b?dzie to zaleta np. precyzyjne pasowanie elementów takich jak ?o?yska) 4. Dynamiczne odkszta?cenia spawanych korpusów pras o konstrukcji wysi?gowej 5. Mo?liwo?? przeci??enia prasy i rozerwania korpusu.


Prasy hydrauliczne - typowe uszkodzenia

1. Mechaniczne uszkodzenia t?oczyska, które prowadzi do wycieków oleju. Powstaj? najcz??ciej przez nieuwag? operatora maszyny lub cz?sto przez b??dy pope?niane przez mechaników dokr?caj?cych d?awik dociskaj?cy uszczelnienie t?oczyska. Najcz??ciej uszkodzenie powierzchni t?oczyska wynika z zastosowania niew?a?ciwych narz?dzi zamiast specjalnego klucza. 2 Zu?ycie si? uszczelnienia t?oczyska powoduj?ce wycieki oleju. 3. Wytarcie si? powierzchni t?oczyska - podczas pracy t?oczysko prasy hydraulicznej sukcesywnie wyciera si? w miejscu uszczelnienia (zmniejsza si? jego ?rednica). 4. Zatarcie si? t?oczyska. Spowodowane jest ?le dobranym materia?em uszczelniaj?cym lub dostaniem si? cia?a sta?ego pod uszczelnienie lub miejscowym uszkodzeniem mechanicznym. Cz?sto te? jest wynikiem niesymetrycznego obci??ania t?oczyska i tak zwanego przekoszenia t?oczyska podczas posuwu. 5. Rozerwanie korpusu maszyny (zdj?cie nr 3). Na skutek ?le dobranych parametrów roboczych takich jak ci?nienie w uk?adzie hydraulicznym, mo?e nast?pi? uszkodzenie uszczelnienia ale równie? zamiast uszkodzenia uszczelek mo?e doj?? do wyst?pienia zbyt du?ej si?y nacisku, a w rezultacie do przeci??enia konstrukcji prasy i do trwa?ego odkszta?cenia korpusu lub do jego rozerwania. 6. Uszkodzenie si? pompy hydraulicznej lub jej zu?ycie wymagaj?ce regeneracji jej podzespo?ów. 7. Uszkodzenia zaworów hydraulicznych. 8. Uszkodzenia uk?adu elektrycznego.


Uszkodzona prasa hydrauliczna (250 Ton HP 250). Zaznaczone miejsce spawu i szycia korpusu
Zdj?cie nr 3. Uszkodzona prasa hydrauliczna (250 Ton HP 250). Zaznaczone miejsce spawu i szycia korpusu


Jak sprawdzi? u?ywane prasy hydrauliczne przed zakupem ?

Jak wykona? test prasy hydraulicznej? Po przeczytaniu powy?szego teksu przedstawiaj?cego wady i zalety pras hydraulicznych oraz ich najcz?stsze uszkodzenia mo?emy sprawdzi? czy opisane uszkodzenia nie wyst?puj? w prasie, któr? chcemy kupi?. Od czego zacz??? Najpierw spokojnie trzeba po prostu obejrze? maszyn?. Popatrze? na newralgiczne punkty, które mog? ?wiadczy? o uszkodzeniach, nadmiernym zu?yciu lub niew?a?ciwej eksploatacji. W pierwszej kolejno?ci nale?y obejrze? korpus prasy. Czy nie ma spawów, wspawanych ?at lub szy? w miejscach nara?onych na rozginanie. Rysy od p?kni?? cz?sto niewidoczne przy wy??czonej maszynie, ujawniaj? si? przy maksymalnej sile nacisku, gdy na korpus dzia?aj? du?e si?y rozginaj?ce. Kolejnym punktem inspekcji b?dzie hydraulika maszyny. Sprawd?my czy nie ma tam przeróbek - cz?sto ju? "na oko" wida? wspawane b?d? wyci?te rury instalacji hydraulicznej. Kolejnym punktem inspekcji jest t?oczysko. Powinno mie? równ?, g?adk? powierzchni?. Ka?de wgniecenie, zniekszta?cenie powsta?e na skutek urazu mechanicznego b?dzie przyczyn? wycieków oleju. Powierzchnia t?oczyska musi wi?c by? g?adka bez w?erów i rys. Zwróci? na le?y uwag? na d?awik, który ma na obwodzie albo otwory albo naci?cia s?u??ce do dokr?cania go. Dokr?canie ma na celu doci?ni?cie uszczelnienia. Je?li otwory s? rozklepane ?wiadczy? to b?dzie o cz?stej konieczno?ci dokr?cania i o zu?yciu si? uszczelnienia. W??czmy maszyn? i pos?uchajmy jej pracy, a w?a?ciwie pracy pompy. Wiadomo, ?e pompy starszego typu np. z?bate pracuj? do?? g?o?no nawet jako nowe, ale w nowszych maszynach pompy wydaj? cichy niski d?wi?k. Wszelkie niepokoj?ce d?wi?ki stuki, chrobotanie, charakterystyczne wycie itp. ?wiadcz? o wyeksploatowaniu pompy. Trzeba sprawdzi? czy przy maksymalnym nacisku pompa utrzymuje zadane ci?nienie. Nale?y pod?o?y? np. metalowy klocek mi?dzy stó?, a t?oczysko (pami?tajmy ?e t?oczysko nie schodzi do samego sto?u - wi?c musimy zabra? co? ze sob? na podk?adk?), docisn?? i odczyta? wskazania manometru. Prasa musi troch? popracowa? aby olej b?d?cy w maszynie rozgrza? si?. Zimny olej jest g?stszy i dopiero gdy maszyna rozgrzeje si?, olej si? rozrzedzi i wida? b?dzie dobrze wszystkie wycieki. Je?li maszyna ma wycieki to dooko?a maszyny wida? charakterystyczne plamy oleju. Gdy ocenimy uk?ad hydrauliczny to w nast?pnym kroku skierujmy swoj? uwag? na szaf? elektryczn?. Wszelkie wisz?ce niepowpinane i biegn?ce na skróty przewody b?d? ?wiadczy? o przeróbkach w instalacji. Na koniec sprawdzi? nale?y wszystkie programy pracy maszyny.


Prasy hydrauliczny - zastosowanie

Prasy hydrauliczne znajduj? zastosowanie we wszystkich ga??ziach przemys?u, w których nale?y u?y? si?y w procesie produkcji lub monta?u. G?ówne dziedziny, w których s? u?ywane prasy hydrauliczne to obróbka metali, przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy oraz monta? cz??ci. Si?y powstaj?ce w procesie produkcji oraz wymagana dok?adno?? b?d? g?ównym czynnikiem decyduj?cym o wyborze prasy wysi?gowej lub bramowej.

Prasy hydrauliczne do obróbki metalu:

W zale?no?ci od typu prac, prasy hydrauliczne mog? by? wykorzystane do pracy z formami, wykrojnikami lub bez. To przeznaczenie prasy hydraulicznej b?dzie okre?la?o jej parametry oraz budow? korpusu. Do prac z formami, do t?oczenia na zimno i na gor?co, do przet?aczania, okrawania i do ci?gnienia materia?u oraz do pracy z wykrojnikami stosuje si? g?ównie prasy bramowe z uwagi na wi?ksz? sztywno?? korpusu, co przek?ada si? na ich precyzj?. Do prac warsztatowych takich jak prostowanie, gi?cie, pasowanie i monta? cz??ci, bardziej por?czne b?d? prasy wysi?gowe z otwartym korpusem, które zapewniaj? dost?p z trzech stron do obrabianego detalu. U?atwiaj? one te? za?adunek d?ugich elementów.
Prasy hydrauliczne do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy:
Do przetwórstwa tworzyw sztucznych (takich jak mi?dzy innymi: polofen, melamina, bakelit) i gumy stosuje precyzyjne formy, które wymuszaj? du?? dok?adno?? pracy maszyny, a wi?c wymagane jest stosowanie pras o korpusie bramowym. Opcjonalnym wyposa?eniem s? p?yty grzejne, które zapewniaj? odpowiednie parametry pracy. Maszyny te oprócz podstawowego programu prasowania realizuj? szereg programów czasowych przeznaczonych w?a?nie do przetwórstwa tworzywa lub gumy.


Prasy hydrauliczne - znani producenci

Jedn? z najbardziej znanych marek pras hydraulicznych jest Mueller (Müller) - to niemiecki producent pras hydraulicznych, który na pocz?tku lat osiemdziesi?tych po??czy? si? z firm? Weingarten aby dalej kontynuowa? produkcj? pras pod nazw? Müller Weingarten AG. Innym znanym niemieckim producentem jest Erfurt nale??cy do zrzeszenia WMW (VVB Werkzeugmaschinen und Werkzeuge), który zosta? przej?ty przez Müller Weingarten. Kolejnym znanym producentem pras jest firma Schuler, która w 2007 roku przejmuje Müller Weingarten AG. Inne wiod?ce marki niemieckie to Dunkes i Pels. Kolejnym znanym w Europie producentem jest Ponar-?ywiec, produkuj?cy hydrauliczne prasy bramowe przystosowane do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy.

双色球走势图2超长版 牡丹江市| 营山县| 汝城县| 丹江口市| 连州市| 新沂市| 临潭县| 宜章县| 蓬安县| 大宁县| 黄梅县| 琼中| 井陉县| 天台县| 武隆县| 高陵县| 达尔| 焉耆| 宜都市| 无棣县| 邹城市| 梅州市| 黎川县| 桐乡市| 武安市| 剑川县| 太康县| 突泉县| 玉门市| 扶风县| 肥乡县| 峡江县| 深圳市| 桂平市| 定边县| 乐东| 江都市| 平塘县| 洪雅县| 祁门县| 宁城县|